Monday, 24 June 2013

Буурлуудынхаа төлөө би үхэхэд ч билэн

Босох цаг маань болоод л тэгсэн чинь ээж намайг нэг хүн дээр аваачлаа. Нэг сонин хүн байна залуухан юм аа за буурлийг нь буулгалаа. Энэ хүн өргөөнийх биш шүү Буурла нь буугааад архи ундаа 2-г холиж ууж байх юм Дархадын дорилогтой Ẻ монголд 3 хан байдаг гэнээ Тэр манай буурлуудыг буух хугацааг нь хойшлуулна гэж манай буурлуудыг маань хорионд оруулж тахил гээч нээх сонин з¿éë íàäààð áýëä¿¿ëëýý.
Òýð¿¿íä íü 5-í ºíãèéí õàäàã òîì öàéíû èäýý àâõóóëæ òýð¿¿ãýýðýý òàõèë ãýæ íýýõ ñîíèí þì õèéæ ºã뺺. Òýðèéã óíäààëõàäàà àðõè2 àÿãàíä õèéãýýä õèéæ ºãñºí ºâãºíèé ç¿ãò íü ºðã¿¿ëæ õýä õîíîã áîëëîî. Àíõ òýð òàõèëèéã íü ãýðòýý àâ÷èðæ áàéõàä íàìàéã øààçãàé äàãààä ë áàéñàí þì òýãýýä òýðèéã ãýðòýý àâ÷èðñíààñ õîéø ààâ ìààíü àðõè ºäºð áîëãîí óóæ ýã÷ ìààíü íýã ñîíèí õ¿íòýé ¿åðõýýä ãýðòýý èðýõýý áîëèâîî ýýæèéí àæèë ìóóäààä ë áàéëàà. Íýã óäàà òàíèäàã óäãàí äýýðýý òýð òàõèëíû çóðãûã àâæ ¿ç¿¿ëýõýä äýýð íü ñîíèí ñîíèí ìóóõàé öàðàé ãàðñàí áàéëàà.
Òýð Äàðõàäûí äîðèëîã ãýýä òèéì íýðèéã àíõ óäààë áè ñîíñîæ áàéæ áèëýý.Òýð õ¿í íü áóóðàë áèø àëèáàí áóóëãàñàí õ¿í áàéëàà. Ýýæ íü áàñ Ẻ ãýýä ìàíàé ýýæèéí àæèë äýýð èðýýä ë õóäëàà ¿íýí þì ÿðèàä ë ìºí㺠ãóéãààä ë ñóóäàã õ¿í áèé òýð õ¿íèé ÿðüñíààð áîë Ẻ áîë÷èõîîä òàðãàëààä áàéâàë æèíõýíý Ẻ ãýíý õàõàõàõ . Íýðèéã íü áè áè÷ìýýðã¿é áàéíà ë äàà òýð õ¿í íü òàðõèà áèø áèåý ë õºãæ¿¿ëäýã õ¿í . Ýíý õ¿ì¿¿ñèéí òóõàé ÿðèõ ãýñýí ÷èíü óóð õ¿ðýýä íýýõ èõ þì ÿðèìààðã¿é ñàíàãä÷èõëàà.
Áóóðëóóäûã ìààíü ÿìàð èõýýð îðîëäîæ áàéñàí áèëýý. Ãóóëèí òîëü ç¿ëãýæ áóóðëóóäûã ìèíü õîðüæ áàéñàí õ¿ì¿¿ñòýé àäèëõàí õ¿ì¿¿ñ îëîí áèé ø¿¿ õ¿ì¿¿ñýý ÿìàð õ¿í äýýð î÷èõîîî ñàéí ìýäýæ áàéãààðàé äàà. Ǻâ áóðóóã íü òàíèæ áàéãààðàé .. Þóã ÷èíü ÷ ÿàæ ìýäíý ø¿¿. Ýíý 2 õ¿íèé áàñ íýã ÿðèàí íü

9-í ºðë㺺ñ 3-í óëàà÷àà îëîõã¿é ÿâàà ÷àì äýýð áè áóóëãàæ ºãæ áîëãî ø¿¿ ÷ ãýõ øèã õýí äóðòàé äýýð íü àëèéã íü ÷ áóóëãàëàã õ¿ì¿¿ñ ìèíü áèòãèé òýãýý ÷ ýý õîðâîîä ÷èíü óäàì óãñàà Òýíãýð ýöýã ãýæ áèé ø¿¿ äýý .  Óëàà÷ áîëîõ ãýæ áàéãààä ýýæ ààâ 2-ûíõîî á¿õèéë ìºí㺠òºãºðºãèéã àëäàõ ãýæ áàéãààã áè ìýäýýä ýíý õ¿ì¿¿ñýýñ çàéãàà áàðüæ èõýëñýí þì. Ýýæ ààâ 2-ûí ìºíãºíä íü áîëæ õàæóóíààñ íü ñàëæ ÷àääàãã¿é õ¿ì¿¿ñ äýý….                                                     ªâãºä ìààíü èõ ç¿äýðñýí áàéõ äàà

No comments:

Post a comment